11/12/2023

Tổ chức họp hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp khóa 42 và các khóa trước đã hoàn thành chương trình đào tạo năm 2023

Vào hồi 14h45 ngày 04/12/2023, tại Phòng Truyền thống Nhà trường, Hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên thành lập theo Quyết định số Quyết định số 1071/QĐ – CĐTN ngày 15/11/2023 đã tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024. Chủ trì cuộc họp, TS Ông Nông Khánh Bằng đã chỉ đạo các nội dung thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh khoá 42 trình độ trung cấp và học sinh, sinh viên các khoá trước đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Căn cứ Kế hoạch số 499a/KH-CĐTN ngày 20/10/2023 về xét, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp khoá 42 và các khoá trước đã hoàn thành chương trình đào tạo năm 2023, Đại diện Phòng Quản lý đào tạo đã báo cáo các nội dung đã triển khai và báo cáo Hội đồng xét tốt nghiệp: Tổng số học sinh khoá 42 đề nghị xét tốt nghiệp là 717 học sinh; Tổng số học sinh khoá 41 đã hoàn thành chương trình đào tạo đề nghị xét tốt nghiệp là 02; Tổng số sinh viên khoá 17 ngành Giáo dục mầm non đã hoàn thành chương trình đào tạo đề nghị xét tốt nghiệp là 01.

Căn cứ các quy định về đào tạo và đề nghị của Phòng Quản lý đào tạo, Hội đồng đã xét và công nhận: Đối với học sinh khoá 42: Công nhận tốt nghiệp cho 416 học sinh (chiếm 58,02%). Số học sinh chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp là 301 học sinh chiếm 41,98%). Trong số học sinh được công nhận tốt nghiệp: có 10 học sinh xếp loại suất xắc chiếm 2,4%; có 263 học sinh xếp loại khá chiếm 63,22%. Có 88 học sinh xếp loại trung bình chiếm 21,15%; Đối với học sinh khoá 41: công nhận tốt nghiệp cho 02 học sinh, trong đó: có 01 học sinh xếp loại khá, 01 học sinh xếp loại trung bình; Đối với sinh viên khoá 17 ngành Giáo dục mầm non: công nhận tốt nghiệp cho 01 sinh viên ngành Giáo dục mầm non xếp loại trung bình.

Ông Nông Khánh Bằng chỉ đạo chuyển kết quả công nhận tốt nghiệp của học sinh, cho Cố vấn học tập để yêu cầu họch sinh, sinh viên tự kiểm tra, tính lại kết quả của bản thân. Nếu có sai sót đề nghị thông tin cho Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 15/12/2023. Phòng Quản lý đào tạo tiếp tục hoàn thành các nội dung để ra quyết định tốt nghiệp và chuẩn bị cho Lễ Bế giảng cho học sinh khoá 41, khoá 42 trình độ trung cấp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01 năm 2024.