17/08/2023

Phân lớp, giao Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập theo chuyên ngành đối với Trung cấp K44

Ngày 12/8/2023, sau khi kết thúc thời gian học tập chính trị đầu khóa học của Học sinh Trung cấp K44, phòng Công tác Học sinh Sinh viên đã tổ chức phân lớp và giao Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập theo chuyên ngành đối với Học sinh Trung cấp K44.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của hoạt động: