12/10/2022

Kế hoạch đào tạo năm học 2023 -2024

Phòng QL Đào tạo Cao đẳng Thái Nguyên xin công bố kế hoạch đào tạo năm học 2023 -2024 như sau: