23/02/2023

Công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Dự toán giao đầu năm)

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (dự toán giao đầu năm) bao gồm Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường xuyên