23/02/2023

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Dự toán bổ sung)

Dự toán ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ tinh giản biên chế tại đơn vị năm 2023