11/04/2023

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023

Công khai bổ sung dự toán ngân sách  năm 2023 đối với nguồn kinh phí không thường xuyên thuộc nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, thực hiện chính sách hỗ trợ nghỉ thôi việc ngay theo nguyên vọng đối với 03 viên chức trường Cao đẳng Thái Nguyên