11/03/2022

Cơ cấu nhân sự phòng Quản lý đạo tạo

Danh sách nhân sự và điện thoại liên hệ

NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN

1. Tiến sĩ. Phạm Anh Ngọc - Trưởng phòng - ĐT: 0988 553 945

2. Thạc sĩ. Nguyễn Thị Thu  Hương - Phó trưởng phòng - ĐT 0915215565

3. Thạc sĩ. Đinh Thị Hồng  Liên - Phó trưởng phòng - ĐT 0914633266

4.  Thạc sĩ. Phạm Ngọc Huyền - Chuyên viên - ĐT 0915910846

5. Thạc sĩ. Nguyễn Thị Phương  Liên - Chuyên viên - ĐT 0985946546

6. Thạc sĩ. Phạm Nguyệt Linh - Chuyên viên - ĐT 0914765767

7. Thạc sĩ. Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên - ĐT 0984505018

8. Thạc sĩ. Phạm Thị  Phượng  - Chuyên viên - ĐT 0915882376